Slider

Goda exempel

Här lyfter vi fram olika goda exempel på projekt inom näringslivsutveckling som våra medlemskommuner arbetar med. Har du ett projekt som du vill dela med dig av? Kontakta oss på info@sknt.se.

 

Gävle kommun utbildar i Service till företag

Gävle kommun kämpar som så många andra med att förbättra kommunens företagsklimat. De har satt en organisationsstruktur med ”Företagsservice”, arbetar med företagsfrågor i ett ärendehanteringssystem, genomför en intern utbildning Service till företag och har erfarenhetsutbyte med andra kommuner via SBA- (Stockholm business alliance)  NKI-råd (Nöjd kund index) där en digital SBA (NKI) konferens nu planeras för fjärde året för sina 55 medlemskommuner.

– Företagsservice är kommunens lotsmodell för företagsärenden med ett eget tonval, 026-17 80 00 tonval 5. Kundtjänsten har ett företagsteam som svarar på enkla FAQ frågor och lotsar mer komplexa frågor vidare via ärendesystem och för samordning. Där har Näringslivsenheten en samordnande och stöttande roll i frågor som berör fler än en aktör, berättar Annika Janglund, näringslivsutvecklare vid Näringslivsenheten och programledare för kommunens näringslivsprogram.

Annika berättar vidare att Gävle har vänt trenden och klarade målet i NKI mätningarna det senaste året med grönt på flertalet myndighets- och serviceområden. Men de har en bit kvar när det gäller Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet.

– Det startade med ”SKR:s Förenkla – helt enkelt” för ett antal år sedan. Då såg vi att vi behövde ha mer fokus på service och bemötande och att börja med oss själva.  Att säkerställa våra processer, att sprida kunskap om näringslivsarbetet och att få alla att förstå sin egen roll och om näringslivets vardag och betydelse. Så då utvecklade vi utbildningen ”Service till företag” som vi i mars nu har kört för fjärde året, fortsätter Annika.

Den årliga utbildningen har hittills vänt sig till nyanställda, befintliga handläggare och chefer med företagskontakter inom kommunikationsavdelningen inklusive kundtjänst, Näringslivsenheten, Inköpsenheten och Internationella kontoret, Övergripande planering samt sektor Livsmiljös avdelningar inom alla myndighetsområden och bolagen – Gävle Energi och Gästrike Vatten och förbundet Gästrike Räddningstjänst. Syftet är att få en helhetsbild och kunskap över kommunens gemensamma näringslivsarbete med målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Gävle kommun har utbildat omkring 150 medarbetare och chefer med företagskontakter under fyra år. Taket har varit 40 personer/utbildningstillfälle.

Utbildningen består av tre utbildningsmoduler under sammanlagt 1,5 dagar.

 

Modul 1: Vårt gemensamma näringslivsarbete – halvdag

 • Inspirationsföreläsning – Företagens möte med kommunen
 • Gävle växer – näringslivets betydelse
 • Näringslivsprogrammet
 • Vår Företagsservice och lotsmodell
 • NKI (Nöjd Kund Index) och NUI (Nöjd upphandlingsindex) arbetet

Modul 2: Service, bemötande och värdskap – förmiddag

 • Hur möta besvärliga kunder, kundtjänstens roll och uppdrag, hur och när svarar och återkopplar vi, vårt värdskap?
 • Reflektions- och gruppövningar
 • Diskussioner

Modul 3: Den empatiske handläggaren – eftermiddag

 • Vad säger lagen? Vilket handlingsutrymme har vi? Lösningsfokuserat arbetssätt? Våra normer?
 • Reflektions och gruppövningar
 • Diskussioner

 

I år genomfördes ”Service till företag” under mars månad digitalt på grund av corona-pandemins restriktioner.

Klicka här för att se film från tidigare års utbildning.

Region Kronobergs modell för konsultstöd

I Region Kronoberg har man utvecklat en modell för att ge konsultstöd till företagen med hjälp av EU-medel. Företagen kan ansöka om gratis konsulttimmar inom exempelvis affärsutveckling, internationalisering eller hållbarhetsutveckling.

Klicka här för att läsa mer om konsulttimmen.

Bred corona-kraftsamling i Västerviks kommun

Västerviks kommun har en mycket väl utvecklad samverkan med näringslivsbolaget Västervik Framåt. Bolaget driver turistbyrån och jobbar med destinationsutveckling, handels- och stadskärneutveckling, företagsrådgivning, nystartsrådgivning, affärsutveckling, etablerings- och inflyttarservice via upphandlade avtal med Västerviks kommun och med samfinansiering från näringslivet.
– När pandemin slog till var det självklart att kraftsamla och finna en bred samverkan för att stötta näringslivet genom denna kris. Kommunen, näringslivsbolaget, lokala banker och revisionsbyråer och det lokala näringslivet har alla gjort insatser för att lindra omfattningen av pandemin, säger näringslivschef Ulf Kullin.

Västerviks kommun och Västervik Framåt skapade en gemensam samverkansgrupp där olika förslag från näringslivet analyserades och beredes för beslut och genomförande. Man skapade också en gemensam hemsida som samlade olika nationella, regionala och lokala stödpaket och möjligheter till rådgivning. Klicka här för att komma till hemsidan.

De månatliga mötena med det lokala Näringslivsrådet där representanter för näringslivet, politiken och kommunala tjänstepersoner ingår intensifierades och genomfördes varje/varannan vecka.

Västervik Framåt fokuserade på sex områden att jobba med; nätverksdialog, företagsrådgivning, näringslivsundersökningar, information, marknadsföring och digital livenärvaro. Ett stort arbete genomfördes tillsammans för att säkra sommarens besökssäsong med utgångspunkt att marknadsföra kommunen och ta emot besök corona-säkert.

Västerviks kommun genomförde ett antal initiativ för att stötta de branscher som var särskilt utsatta; luncher hos lokala restauranger för gymnasiestudenter, borttagande av avgifter för uteserveringar och torghandel, förstärkt hemsändningsbidrag för lanthandlare, anstånd med betalning av kommunala fakturor och snabbare betalning fakturor ställda till kommunen.

Efter den initiala krishanteringen arbetade kommunen tillsammans med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks Utvecklingscentrum med att fram en lokal stödfond. Fonden ger lokala företag möjlighet att söka pengar för att dels kunna stötta företagets finanser, dels kunna initiera projekt som utvecklar företaget post-corona.
– Det som gläder oss är att majoriteten av ansökningarna är för utveckling, dvs att företagen har en framtidstro, avslutar Ulf.