SKNT är ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Föreningen ska aktivt utveckla och stärka medlemmarnas yrkesroll och medverka till kompetensutveckling i kommunala näringslivsfrågor.

Om föreningen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 6-8 ledamöter och väljs vid årsmötet. Se vår styrelse.

SKNT ger ut ett nyhetsbrev, Närbladet. Där informeras om föreningens arbete och utkommer med 2-4 nummer per år. I Närbladet finns möjlighet för medlemmarna att bidra med intressanta artiklar och projekt.

SKNTs årskonferens/årsmöte som alternerar mellan olika kommuner, behandlar aktuella ämnesområden. En viktig del i konferensen är, förutom det intressanta programmet med aktualiteter från vårt arbetsfält, även att lära känna och knyta kontakt med många kollegor från hela Sverige. Som medlem erlägger du en lägre konferensavgift.

Du som arbetar med näringslivsfrågor inom en kommun är välkommen som medlem. En förutsättning är att Du är anställd i en verksamhet som har uppdraget att arbeta med kommunala näringslivsfrågor. Medlemsavgiften är nu 700 kronor per år. I de flesta kommuner står arbetsgivaren för avgiften då kommunen även har stor nytta av det nätverk och det erfarenhetsutbyte som kan uppstå genom medlemskap i SKNT. Medlemskapet är personligt, och är inte begränsat till ett medlemskap per kommun. Flera i samma kommun kan således bli medlemmar t ex näringslivsassistenter och administrativ personal.

Systerorganisation i Danmark, Dansk ErhvervsFremme, DEF
Systerorganisation i Norge, Norsk Forum för Näringsutveckling, NFN

STRATEGI FÖR SKNT
– att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
– att bli ett aktivt nätverk som attraherar nya medlemmar och tar tillvara de äldres erfarenheter
– samverkan och utbyte med föreningar

Historik

Näringslivsfunktionerna började växa fram i landets kommuner på 70-talet och särskilt i de större kommunerna. Kommunförbundet började därför försöka utbilda tjänstemän och politiker vid Kommunskolan i Sigtuna. Dåvarande näringslivschefen i Göteborg, Ulf Gustavsson och hans medhjäpare Holger Jonasson ledde kurserna åren 1974 till 1990

Det var under ett möte mellan Ulf Gustavsson och Näringslivschefen i Malmö, Bengt Aurell, som idén kläcktes om en träff med näringslivstjänstemän som deltagit i kurserna, som fanns i bekantskapskretsen eller som på annat sätt gjort sig kända. 1970 samlades en skara i Bengt Aurells skötebarn, S:t Gertrud kvarteret i Malmö, vilket just färdigställts. Malmöträffen blev så lyckad att man beslöt att fortsätta att träffas. Efter bara några träffar blev det angeläget att hålla samman nätverket av kollegor. Näringslivstjänstemännen hade i 80-talets början blivit allt fler i kommuner och ett mera välordnat nätverk efterlystes. En egen förening för denna yrkeskategori föreslogs och SKNT kunde sjösättas. Föreningen SKNT bildades formellt den 19 september 1984 i Jönköping.